Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu SI-MIX

1. Vymedzenie pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi SI-MIX – Jaroslava Silná, so sídlom Dr.Janského 15,965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 481 276 DIČ: 1026610662 a kupujúcim.
1.2. Na obchodné ako aj ďalšie súvisiace právne vzťahy, ktoré vzniknú pri uzatváraní kúpnych zmlúv podľa týchto VOP, sa vzťahujú ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z., Občianskeho zákonníka ako aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
1.3. Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku prostredníctvom systému elektronického obchodu www.si-mix.sk (ďalej len "obchod").
1.4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
1.5. Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

2. Všeobecné ustanovenia

2.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.
2.2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
2.3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

3. Objednávka

3.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.
3.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
3.3. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a fyzickou osobou SI-MIX – Jaroslava Silná.
3.4. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

4. Storno objednávky

4.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
4.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
• prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.
• V prípade zvolenej platby prevodom na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 7 dní od objednania. Pri neuhradení platby na účet predávajúceho do siedmich dní bude po uplynutí tejto lehoty objednávka stornovaná.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

5.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 5.2 VOP.
5.2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 5.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
• kontaktovať nás (viď Kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
• ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o zašlite spolu s dokladom o kúpe – pokladničný doklad
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

6. Kúpna cena, platby

6.1. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka.
6.2. Kúpna cena sa platí spôsobom, ktorý je uvedený na stránke predávajúceho v časti Platba.
6.3. Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR
6.4. Ceny poštovného a balného sú uvedené na stránke predávajúceho v časti Doprava
6.5. Akčné ceny a zvýhodnené ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia". Platnosť akcie trvá do vypredania zásob alebo po určenú lehotu.
6.6. V prípade, ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.7. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH 20%. Sme platcovia DPH.
6.8. V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob doručenia dobierku a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, bude toto konanie považované za porušenie „Obchodných podmienok" a „Kúpnej zmluvy". Ak nebude zásielka prevzatá, predávajúci si bude uplatňovať úhradu vzniknutých nákladov vynaložených na odoslanie, prípadne na uskladnenie.

7. Dodacie podmienky

7.1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko alebo miesto, resp. sídlo podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo iným spôsobom na základe vzájomnej dohody.
7.2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu.
7.3. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
7.4. Náklady na poštovné a balné nie sú zahrnuté v cene tovaru.
7.5. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
7.6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou, alebo keď tak neurobí včas, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
7.7. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

8. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

8.1. Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
8.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim.
8.3. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti.
8.4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode SI-MIX – Jaroslava Silná a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
9.2. Ku každému tovaru zakúpenému v internetovom obchode SI-MIX – Jaroslava Silná je pri jeho dodaní kupujúcemu priložený pokladničný doklad (predajný doklad), ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.
9.3. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho, alebo to ihneď reklamovať na Slovenskej pošte, pretože všetky zásielky sú poistené a oni sú povinní túto reklamáciu akceptovať. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
9.4. Zo záruky sú vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym skladovaním ako aj prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
9.5. Reklamácia musí obsahovať: číslo objednávky (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis chyby a fotodokumentáciu poškodeného tovaru.
9.6. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Prevádzka / kamenná predajňa / obchodu SI-MIX v Žiar nad Hronom:
Jaroslava Silná – SI-MIX,ulica Dr.Jankého 15, 965 01 Žiar nad Hronom

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.si-mix.sk

10.1. Internetový obchod SI-MIX– Jaroslava Silná upozorňuje, že informácie uvedené na www.si-mix.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
10.2. Internetový obchod SI-MIX– Jaroslava Silná môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
10.3. Internetový obchod SI-MIX – Jaroslava Silná nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Prevádzkovateľ elektronického obchodu sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
11.2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním a uschovávaním jeho osobných údajov pre potreby predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
11.3. Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
11.4. Osobné údaje predávajúci neposkytne tretím osobám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru spoločnostiam zabezpečujúcim doručenie tovaru. Predávajúci získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
11.5. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa. Ak si kupujúci nebude želať dostávať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

12. Záverečné a prechodné ustanovenia

12.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu prevádzkovateľa.
12.2. Tieto obchodné podmienky sú platné od 14. 01. 2013.Obchodné podmienky internetového obchodu SI-MIX

1. Vymedzenie pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi SI-MIX – Jaroslava Silná, so sídlom Dr.Janského 15,965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 481 276 DIČ: 1026610662 a kupujúcim.
1.2. Na obchodné ako aj ďalšie súvisiace právne vzťahy, ktoré vzniknú pri uzatváraní kúpnych zmlúv podľa týchto VOP, sa vzťahujú ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z., Občianskeho zákonníka ako aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
1.3. Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku prostredníctvom systému elektronického obchodu www.SI-MIX.sk (ďalej len "obchod").
1.4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
1.5. Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

2. Všeobecné ustanovenia

2.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.
2.2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
2.3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

3. Objednávka

3.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.
3.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
3.3. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a fyzickou osobou SI-MIX – Jaroslava Silná.
3.4. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

4. Storno objednávky

4.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
4.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
• prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.
• V prípade zvolenej platby prevodom na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 7 dní od objednania. Pri neuhradení platby na účet predávajúceho do siedmich dní bude po uplynutí tejto lehoty objednávka stornovaná.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

5.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 5.2 VOP.
5.2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 5.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
• kontaktovať nás (viď Kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
• ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o zašlite spolu s dokladom o kúpe – pokladničný doklad
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

6. Kúpna cena, platby

6.1. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka.
6.2. Kúpna cena sa platí spôsobom, ktorý je uvedený na stránke predávajúceho v časti Platba.
6.3. Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR
6.4. Ceny poštovného a balného sú uvedené na stránke predávajúceho v časti Doprava
6.5. Akčné ceny a zvýhodnené ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia". Platnosť akcie trvá do vypredania zásob alebo po určenú lehotu.
6.6. V prípade, ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.7. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH 0%. Nie sme platcovia DPH.
6.8. V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob doručenia dobierku a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, bude toto konanie považované za porušenie „Obchodných podmienok" a „Kúpnej zmluvy". Ak nebude zásielka prevzatá, predávajúci si bude uplatňovať úhradu vzniknutých nákladov vynaložených na odoslanie, prípadne na uskladnenie.

7. Dodacie podmienky

7.1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko alebo miesto, resp. sídlo podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo iným spôsobom na základe vzájomnej dohody.
7.2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu.
7.3. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
7.4. Náklady na poštovné a balné nie sú zahrnuté v cene tovaru.
7.5. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
7.6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou, alebo keď tak neurobí včas, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
7.7. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

8. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

8.1. Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
8.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim.
8.3. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti.
8.4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode SI-MIX – Jaroslava Silná a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
9.2. Ku každému tovaru zakúpenému v internetovom obchode SI-MIX – Jaroslava Silná je pri jeho dodaní kupujúcemu priložený pokladničný doklad (predajný doklad), ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.
9.3. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho, alebo to ihneď reklamovať na Slovenskej pošte, pretože všetky zásielky sú poistené a oni sú povinní túto reklamáciu akceptovať. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
9.4. Zo záruky sú vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym skladovaním ako aj prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
9.5. Reklamácia musí obsahovať: číslo objednávky (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis chyby a fotodokumentáciu poškodeného tovaru.
9.6. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Prevádzka / kamenná predajňa / obchodu SI-MIX v Žiar nad Hronom:
Jaroslava Silná – SI-MIX, Dr.Janského 15, 965 01 Žiar nad Hronom

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.si-mix.sk

10.1. Internetový obchod SI-MIX – Jaroslava Silná upozorňuje, že informácie uvedené na www.si-mix.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
10.2. Internetový obchod SI-MIX – Jaroslava Silná môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
10.3. Internetový obchod SI-MIX – Jaroslava Silná nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Prevádzkovateľ elektronického obchodu sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
11.2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním a uschovávaním jeho osobných údajov pre potreby predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
11.3. Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
11.4. Osobné údaje predávajúci neposkytne tretím osobám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru spoločnostiam zabezpečujúcim doručenie tovaru. Predávajúci získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
11.5. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa. Ak si kupujúci nebude želať dostávať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

12. Záverečné a prechodné ustanovenia

12.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu prevádzkovateľa.
12.2. Tieto obchodné podmienky sú platné od 14. 01. 2013.

Alternatívne riešenie sporov:
V prípade, že Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa Spotrebiteľ domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (ďalej len „žiadosť o nápravu"). Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu s Predávajúcim (ďalej len „návrh") v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z."), a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v danom prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk), alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, Spotrebiteľ má právo voľby, ktorému z nich návrh podá. Možnosť Spotrebiteľa obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z. z.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať