Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok (ďalej ako „Reklamačný poriadok) upravuje postup spoločnosti
SI-MIX
Dr.Janského 15

96501 Žiar nad Hronom

IČO: 44481276
DIČ: 1026610662
Jaroslava Silná-SI-MIX
mobil:0948012099
email: silnajaroslava@gmail.com

Živnosť zapísaná na Obvodnom úrade v Žiari nad Hronom č. OŽP-D/2009/03724-2, č. živnostenského registra 680-13581
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

(ďalej len predávajúci) a kupujúceho (ďalej len kupujúci) pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke www.si-mix.sk (ďalej ako www.si-mix.sk) a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len zmluvné strany) s tým súvisiace.

Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti
Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.simix.sk ako aj úprava práv a
povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov.

Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti
Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.si-mix.sk ako aj úprava práv a
povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa Reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na www.si-mix.sk

1.Záručné podmienky a záručná doba

1.1. Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba
začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z
vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká
právo na uplatnenie reklamácie.
1.2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu
priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako dodací list a záručný doklad.
1.3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci
je povinný pri uplatňovaní reklamácie čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar
reklamuje a to, akým spôsobom sa vada navonok prejavuje.
1.4. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu
záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo
nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar
vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného
nesprávneho zásahu.
1.5. Nárok na uplatnenie reklamácie Kupujúcim zaniká uplynutím záručnej doby tovaru.
1.6. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na vady, o ktorých bol v čase uzatvárania
kúpnej zmluvy informovaný a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.
1.7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným
z nasledujúcich spôsobov:

-odovzdaním opraveného tovaru,

-výmenou tovaru,

-vrátením kúpnej ceny tovaru,

-vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

-písomnou výzvou na prevzatie plnenia,

-odôvodneným zamietnutím reklamácie.

2. Práva kupujúceho pri uplatňovaní záruky

2.1. Pri odstrániteľných vadách:

-právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, alebo

-právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné.

2.2. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve
predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia
reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže byť tovar riadne
užívaný ako bez vady, má:

-právo na výmenu tovaru alebo

-právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

2.3. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne
užívať ako tovar bez vád, má spotrebiteľ:

-právo na výmenu veci alebo

-právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

2.4. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ
právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady.
2.5. Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak
oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.
2.6. Spôsob vybavenia reklamácie vyberá Kupujúci, následne je Predávajúci povinný určiť
spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch
najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak to vyžaduje zložité
technické testovanie výrobku alebo služby, do 30 dní.
2.7. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti
s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady, ak boli vynaložené skutočne
a účelne.

3. Povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu
je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do
tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie
však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je
spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom
znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
3.2. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na
vlastné náklady na odborné posúdenie.
3.3. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju
zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie
uviesť, komu môže Kupujúci ako spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je
výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj
všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na
výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť
Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného
posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo
dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj
všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno
zamietnuť.
3.4. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže
predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez
ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu
nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho
zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je
dotknutá povinnosť Predávajúceho podľa odseku 3.6.
3.5. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude
zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru, prípadne iným
vhodným spôsobom, ak nie je možné zistiť e-mailovú adresu Kupujúceho.
3.6. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomné vyrozumenie najneskôr
do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu
uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru, prípadne iným vhodným spôsobom, ak nie je
možné zistiť e-mailovú adresu Kupujúceho.
3.7. Kupujúci sa môže voči rozhodnutiu reklamácie odvolať v lehote 30 dní od doručenia
tohto rozhodnutia.

4. Záverečné ustanovenia

4.1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný
poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom
ich zverejnenia na www.si-mix.sk
4.2. Ak Kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže v zmysle zákona č.
391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia: www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela
4.3. Ak Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je spokojný s vybavením reklamácie,
postupuje v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami uverejnenými a dostupnými na stránke www.si-mix.sk

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať